23 listopada 2015

Jak płacić niższe podatki i mądrze pomagać innym?

Tylko dwie rzeczy na świecie są pewne: śmierć i podatki. Zarówno śmierci, jak i podatków nie da się uniknąć. Nie znaczy to jednak, że należy czekać na nie z założonymi rękoma i nic nie robić.

Można wpłynąć na ryzyko przedwczesnej śmierci m.in. przez dbanie o siebie, odpowiednie odżywianie, ćwiczenia fizyczne itd. Nie gwarantuje to co prawda sukcesu bo nikt nie wie co przyniesie jutro ale na pewno pozytywnie wpłynie na zdrowie. Podobnie jest z podatkami. Uniknąć ich się nie da ale można spróbować je obniżyć. Dzisiaj przyjrzę się mojej ulubionej możliwości obniżenia podatku. Dlaczego ulubionej? Dlatego, że zyskują na niej wszyscy – nawet państwo, które otrzyma niższe wpływy z podatków. Myślisz, że to niemożliwe? Pod koniec artykułu wszystko stanie się jasne.

Od razu zaznaczę, że nie wiem (a kto wie? ;-) jak w przyszłości będzie kształtowało się prawo podatkowe i jakie (czy?) będą możliwości odliczania ulg więc sytuacja, którą opisuje dotyczy rozliczenia podatkowego za rok 2015.

Sprawdź, jak jaki sposób już dziś możesz zapewnić sobie zarabianie na bankach co najmniej do połowy 2017 r.? W tym wpisie przedstawiam dwie, bardzo dobre moim zdaniem promocje bankowe oferujące 5% zwrot za zakupy (T-mobile Usługi Bankowe) oraz nawet do 1000 zł w promocji Credit Avril. Zachęcam do przeczytania całego wpisu i zapoznania się z regulaminami promocji. Promocje, które opisuje w tym artykule to:
 1. Konto w T-mobile Usługi Bankowe (Alior Bank) z 5% zwrotem za zakupy
 2. Konto w Credit Agricole, dzięki któremu można zyskać do 1 000 zł

Darowizna…


Państwo polskie w swojej dobroci zezwala na zapłacenie niższych podatków tym którzy pomagają innym. Wspominałem już o tym trochę przy okazji wpisu o Zamiast życzeń....Wesprzyj Józia! Teraz jednak chciałbym dokładniej opisać ile i na co można odliczyć.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?


Dobra wiadomość jest taka, że większość z nas może skorzystać: zarówno osoby pracujące na etacie, jak i prowadzące działalność gospodarczą. Decydująca jest forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Prawo do ulgi podatkowej z tytułu darowizny mają osoby rozliczające się:
 • na zasadach ogólnych (stawka podatku 18% i 32%),
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (choć w tym wypadku nieco inaczej liczy się maksymalną kwotę do odliczenia)
jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczający się na podstawie stawki liniowej (19%) lub karty podatkowej nie będą mogli skorzystać z tej formy ulgi.

Ile można zyskać?


Maksymalna kwota darowizny, którą można odpisać od podatku to 6% naszych dochodów (przychód pomniejszony o koszty). 6% to maksymalna kwota, którą można odpisać od dochodów ale w ramach tego limitu mieszczą się nie tylko darowizny na pożytku publicznego ale również darowizny na cele kultu religijnego oraz odpisy z tytułu honorowego krwioodastwa. Nie chcę wchodzić w szczegółowe kwestię związane z ustalaniem kosztów uzyskania przychodu bo w tym miejscy wielu czytelników przerwałoby czytanie wpisu.

Zamiast tego posłużę się przykładem z gotowymi wyliczeniami:

Dla osoby uzyskującej przychód w 2015 rok u w wysokości 80.000 zł maksymalna kwota darowizny (którą można odliczyć) może wynieść 4.736 zł (przy założeniu standardowych kosztów z umowy o pracę). Natomiast maksymalna kwota ulgi podatkowej dla naszego przykładu to 853 zł.
Jeżeli jednak jesteś bardzo dociekliwym czytelnikiem, który chciałby to obliczyć to wzór na w/w wyliczenia wygląda następująco:
 • maksymalna kwota odliczenia = 6% przychodów – koszty
 • podatek = (przychód – koszty – składki ZUS) x 18% (dla kwoty do 85.528 zł i 32% dla nadwyżki) – kwota wolna
 • podatek z uwzględnieniem ulgi = (przychód – koszty – składki ZUS - darowizna) x 18% (dla kwoty do 85.528 zł i 32% dla nadwyżki) – kwota wolna
Generalnie można podsumować, że maksymalna kwota darowizny, która można odliczyć jest z reguły znacznie wyższa niż darowizny, które ogromna większość z nas przekazuje w ciągu roku. Stosując pewne uproszczenia można przyjąć, że z każdej darowizny (mieszczącej się w kwocie 6% dochodów) przekazanej na cele charytatywne spełniającej warunki, które opisuję w tym wpisie, można odzyskać 18% lub 32% wpłaconej darowizny. Jedynie w przypadków osób, którzy nieznacznie przekraczają drugi próg podatkowy (85.528 zł) procent zwrotu będzie się wahał od 18% do 32% w zależności od tego o ile dochód przekroczył próg.

Można więc przyjąć założenie, że od 100 zł wpłaconych jako darowizna na cele charytatywne można odzyskać 18zł lub 32zł w zależności od rocznych dochodów. Czyli przekazując 100 zł Ciebie taka pomoc kosztuje 82zł lub 68zł.

Na jaki cel?


Darowizna musi być przekazana na cel pożytku publicznego. Te cele dość szczegółowo ale z drugiej strony ogólnie zostały opisane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaliczamy do nich darowizny przekazane na cel:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 (osoby prawne, jednostki samorządu, spółki), w zakresie określonym w w/w punktach
Nie odliczymy zatem od podatku darowizna przekazanej bezpośrednio osobom fizycznym. Ale istnieje możliwość odliczenia darowizny celowej, tzn. takiej, którą przekazujemy wybranej fundacji, gdzie w tytule wpisujemy imię i nazwisko osoby, na rzecz której dokonujemy wpłaty. Innymi słowy mówiąc jest to forma pośredniej pomocy właśnie konkretnym osobom fizycznym.

Wymagane dokumenty


Jeśli przekazaliśmy darowiznę to, aby móc odliczyć ją od podatku potrzebujemy jeszcze potwierdzenia jej dokonania, czyli potwierdzenia przelewu. Warto zaznaczyć, że pieniędzy wrzuconych do puszki na ulicy - choćbyśmy nie wiadomo jak dużo i jak często wrzucali nie odliczymy od podatku. Jeśli więc planujesz wrzucać darowiznę to puszki np. na Wielką Orkiestrę Światecznej Pomocy to lepszym rozwiązaniem jest wrzucenie jakiś "drobniaków", aby sprawić radość dzieciakom (i nie tylko) zbierającym pieniądze i móc dumnie paradować z serduszkiem na klacie, a większą kwotę przekazać na konto WOŚP. Pieniądze wpłacone w ten sposób i tak trafią na konto finału WOŚP, a Ty zyskasz dodatkowo w postaci zapłaty mniejszego podatku/zwrotu nadpłaty.

Trzeba też pamiętać, że potwierdzenie przelewu, jak każdy dokument podatkowy, musimy przechowywać przez 5 lat. Jest to o tyle ważne, że często (sam tak robię) zmieniamy rachunki bankowe. Warto więc wygenerować sobie potwierdzenie dokonania przelewu (darowizny) przed zamknięciem danego rachunku bo w przeciwnym razie odliczenie nie będzie nam przysługiwało.

Jak dokonać odliczenia


Potwierdzenie przelewu jest jedynym wymaganym dokumentem, aby mieć podstawę do dokonania odliczenia. Samo odliczenie wpisujemy do deklaracji PIT, a konkretniej do załącznika PIT/O. Jednak oprócz samej kwoty potrzebne nam będą również dane fundacji/organizacji na rzecz której dokonaliśmy darowizny.

Kiedy dokonać darowizny


W zeznaniu rocznym składanym za rok np. 2015 odliczyć można jedynie darowizny dokonane w roku, za który rozliczenie składamy, tzn. że darowizny dokonane w roku 2014 i dotychczas nie odliczone od podatku nie kwalifikują się do odliczenia. Jeśli dotychczas nie dokonywaliście darowizny to zachęcam Was do tego gorąco – zwłaszcza teraz. Teraz ponieważ zbliża się koniec roku wiec jest to już niemal ostatni moment na zapewnienie sobie niższych podatków w przyszłym roku. Poza tym naprawdę warto pomagać ponieważ korzystają na tym wszyscy.

Wszyscy zyskują


Ty pomagasz i jakby trywialnie to nie zabrzmiało robisz dobro/masz dobry uczynek/jesteś lepszym człowiekiem – do wyboru, choć wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Fundacja/organizacja obdarowana lub wskazana przez Ciebie osoba ma szanse na lepsze życie, często na zdrowsze życie, a często wręcz na uniknięcie śmierci.

Państwo, pomimo, iż wpływ z podatków jest niższy, to korzysta z poprawy warunków życia obdarowanej osoby (pośrednio) lub osób na rzecz, których działa dana organizacja czy fundacja. Nie chcę poruszać tematu służby zdrowia i pomocy potrzebującym w Polsce bo jest to temat rzeka ale jeśli My, w ramach swoich możliwości, będziemy pomagać innym to zyskamy na tym wszyscy – nawet Ci, którzy będą korzystać z niższych wpływów z podatków.

Jeżeli chciałbyś przekazać darowiznę ale nie wiesz komu to mam dla Ciebie gotowe rozwiązanie. Proponuję wesprzeć Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej.

Jest to fundacja, która działa na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin. Zdrowe dziecko to największy skarb i aż trudno sobie wyobrazić co przechodzą dzieci i rodzice tych dzieci, które urodziły się z wadami serca. Leczenie skomplikowanych wad serca jest bardzo drogie, a mały organizm nie może czekać. Operacje małych serduszek muszą odbywać się w określonym wieku dziecka, bo w przeciwnym razie na pomoc będzie za późno.

Jak pomóc?

Możesz przekazać 1% podatku na Fundację Serce Dziecka – Ciebie to nic nie kosztuje. Wystarczy, że w rozliczeniu rocznym podatku wpiszesz KRS0000266644.

Możesz też przekazać darowiznę na konto Fundacji albo lepiej (do czego zachęcam) regularnie przekazywać pieniądze na Fundację. Ustaw zlecenie stałe na taką kwotę na jaką możesz sobie pozwolić i regularnie co miesiąc przekazuj darowiznę na konto fundacji (dzięki czemu zapłacisz mniejszy podatek):

 • Fundacja Serce Dziecka

 • Nr konta: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843

 • Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Dodatkowo jeżeli w tytule podasz swój adres mailowy to Fundacja potwierdzi Ci na maila wpłatę i poinformuje na co zostały przekazane pieniądze.

Prawidłowość powyższych danych możesz sprawdzić również na stronie Fundacji Serce Dziecka.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kolejna możliwość to przekazanie darowizny celowej, czyli dla konkretnego dziecka. W takim przypadku w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka. Tutaj również mam propozycję komu możemy pomóc.

Proponuję wesprzeć zbiórkę pieniędzy małego Leonka Bałtruszewicza. Chłopiec urodził się z bardzo ciężką wadą serca, która polega na niedorozwoju lewej części serca. Leonek jest już po dwóch operacjach i właśnie oczekuje na trzecią, która musi odbyć się w drugim kwartale 2016 r. Rodzice dziecka twierdzą że lekarze w Polsce nie podają obecnie żadnych przybliżonych terminów trzeciej operacji, a my nauczeni doświadczeniami z poprzednich dwóch operacji nie chcemy pozwolić, aby odbyła się ona w momencie, kiedy nie będzie już można czekać ani jednego dnia dłużej. Chłopiec będzie więc operowany w Niemczech. Jednak problemem jak zwykle są pieniądze. Jedyną barierą dla nas na dzień dzisiejszy jest ogromna kwota operacji, której koszt szacowany jest na 36. 500 euro. – mówią rodzice dziecka.

Głęboko wierzę, że razem jesteśmy w stanie dołożyć małą cegiełkę i uratować Leosia. Każda złotówka się liczy więc nie jest ważne ile możesz darować. Ważne jest, że to zrobisz. Pomożesz małemu chłopcu, a sam zapłacisz mniejszy podatek.

Dane do wpłat na dalsze leczenie Leosia:

 • Fundacja Serce Dziecka

 • Nr konta: 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843

 • Tytuł przelewu: Bałtruszewicz Leon

Oczywiście możesz też wesprzeć leczenie chłopca przekazując swój 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT, w którym należy podać: KRS 0000266644, a w polu informacji dodatkowych: Bałtruszewicz Leon.

Prawidłowość powyższych danych możesz sprawdzić również na stronie Fundacji Serce Dziecka


41 komentarzy:

 1. W końcu ktoś mądrze mówi. Na prezydenta!

  OdpowiedzUsuń
 2. No, no, no jestem pod wrażeniem naprawdę super artykuł. Dzięki za te informacje :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cześć Tomek,

   Dzięki za odwiedziny i komentarz. Mam nadzieję, że informacje się przydadzą:-)

   pozdrawiam,
   Tomek

   Usuń
 3. Tylko dwie rzeczy na świecie są pewne: śmierć i podatki - święta racja!

  OdpowiedzUsuń
 4. Myślę, że wielu ludziom da to do myślenia o czym jest napisane.

  OdpowiedzUsuń
 5. Bardzo ciekawy artykuł. Szanuję tych, którzy potrafią pomagać innym.

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo ciekawe słowa :) Trzeba się nad tym porządnie zastanowić :)

  OdpowiedzUsuń
 7. To prawda artykuł super, wrażenie zrobił :)Super inicjatywą jeśli chodzi o pomoc, jest Fundacja razem łatwiej. Dzięki niej mój synek otrzymał wózek inwalidzki, na prawdę pomoc nie do opisania. Z całego serca dziękuje że są takie osoby

  OdpowiedzUsuń
 8. Piękny artykuł! Dziękuję że dzielisz się swoją wiedzą i pomagasz ludziom zrozumieć jak to wszystko działa! oby tak dalej!

  OdpowiedzUsuń
 9. Pomagać innym trzeba mądrze - zgadzam się w 100% :)

  OdpowiedzUsuń
 10. W naszym kraju niestety co raz trudniej będzie aby zoptymalizować sobie płacone podatki, ponieważ na każdym kroku rząd chce się dobrać do tego co zarobiliśmy. Ważne że zarabiamy najniższą krajową, resztę możemy oddać Państwu.

  OdpowiedzUsuń
 11. Świetny artykuł, na pewno będę go polecała innym, bo przecież warto pomagać innym :)

  OdpowiedzUsuń
 12. Myślę że te porady powinny sobie wziąć do serca szczególnie Ci najwięcej zarabiający, którzy muszą płacić ten najwyższy podatek PIT wynoszący 32 procent.

  OdpowiedzUsuń
 13. Zdecydowanie warto pomagać innym, dlatego artykuł jest godny polecenia :)

  OdpowiedzUsuń
 14. Fajny artykuł. Ja co roku przekazuje darowiznę rzecz fundacji z mojego miasta. Warto pomagać. Super, że napisałeś taki artykuł. Warto rozpowszechniać takie informacje.

  OdpowiedzUsuń
 15. Bardzo dobry artykuł! Warto jest korzystać z takich opcji, nawet nie tylko po to, by płacić mniej (do tego wystarczy dobra analiza rynku podatkowego), ale by pomóc innym!

  OdpowiedzUsuń
 16. Niższe podatki chciałby płacić każdy, ale tak niestety się nie da. Oczywiście na początku pierwszych lat prowadzenie firmy jest bajką, jednakże kończy się ona po roku lub dwóch latach prowadzenia działalności. Wtedy zaczyna się prawdziwe życie ;)

  OdpowiedzUsuń
 17. bardzo wyczerpujące informacje dzieki wielkie :)

  OdpowiedzUsuń
 18. Jak widać da się coś dobrego zrobić dla siebie i dla innych. Dzięki za bardzo przydatny wpis, mam nadzieje, że wiele osób skorzysta z tych porad.

  OdpowiedzUsuń
 19. warto czasami popracować nad tym co się lubi !

  OdpowiedzUsuń
 20. Każdy powinien odliczać 1% podatku, nic nas to nie kosztuje a dla osób na które idą te pieniążki to ogromna pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 21. Okres rozliczeń podatkowych w tym roku już za nami, a ja mając wolną chwilę znalazłem fajnego bloga https://www.szkola-ryzyka.pl/ , z którego między innymi o podatkach można się przydatnych informacji dowiedzieć. Lubię sobie tak czasami poczytać.

  OdpowiedzUsuń
 22. Podatki to niestety kwestia, której nie unikną zarówno przedsiębiorcy, jak i podmioty indywidualne. Warto wiedzieć jak można je obniżyć oraz jak dokonywać odliczenia od sprawozdań finansowych. Bardzo ciekawy wpis. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 23. Bardzo ciekawy wpis! Nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Ja właśnie jestem na etapie zakładania spółki i rejestracja spółki we wrocławiu. Dopytam jak wygląda dokładnie ta kwestia. Jka będę mogła komuś pomóc to bardzo chętnie w to wejdę :)

  OdpowiedzUsuń
 24. Interesujący wpis, a pomagać zawsze trzeba :)

  OdpowiedzUsuń
 25. Uwielbiam ten tekst! Nie sądziłam,że jest tyle sposobów na zmniejszenie podatków i pomoc innym. Dzięki za ten wpis! Polecam zajrzeć na http://kredytariusz.pl/ , znajdziesz tam wiele nowości z branży kredytowej.

  OdpowiedzUsuń
 26. Bardzo ciekawe informacje. Taka wiedza przyda mi się na pewno, ponieważ interesuje się tą tematyką, więc lubie o tym czytać.

  OdpowiedzUsuń
 27. Bardzo ciekawy wpis! Ja teraz współpracuję z fajną księgową (kliknij). Zapytam się jej co myśli na ten temat :) Dzięki za bardzo fajny pomysł!

  OdpowiedzUsuń
 28. Eh szkoda, że tak mały procent ludzi korzysta z tego `1%. Nawet próbowałam kiedyś dojść do powodów tych decyzji, ale nie wymyśliłam niczego sensownego.

  OdpowiedzUsuń
 29. Dzięki takim wpisom można zaoszczędzić dużo pieniędzy

  OdpowiedzUsuń
 30. W kwestii różnych podatków wolę konsultować się tutaj www.radcaprawny-trojmiasto.pl/podatki-marynarskie/ bo się na tym zupełnie nie znam. Czarna magia:)

  OdpowiedzUsuń
 31. Bardzo przydatna wiedza.Odpowiednie podejście jest najwazniejsze.

  OdpowiedzUsuń
 32. Cenne informacje, które warto znać

  OdpowiedzUsuń